عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی توانها وقابلیت های عناصر بافت قدیمی در توسعه صنعت گردشگری

قسمتی از متن پایان نامه :

راهکارها جهت تجدید حیات باززنده سازی شامل؛

1)تزریق محتوای جدید در کالبد قدیم که به معنای وارد کردن زندگی و حیات به فضا می باشد که در ضمن با روح فضا نیز همخوانی داشته باشد 2)تأکید بر فرصت های موجود در مکان: که به معنای بهره گیری از ظرفیت های مذهبی و فرهنگی قوی منطقه به عنوان قلب تاریخی-فرهنگی-مذهبی شهر به هنگام احیاء دوباره آن می باشد در این راستا ظرفیت ها و استعدادهای گردشگری و سیاحتی بالفعل و بالقوه این بخش از بافت تاریخی نیز می تواند راهگشا باشد.3) تأکید بر بی زمانی مجموعه از طریق تداوم خاطره های جمعی شهری: که این خاطره جمعی باعث می گردد این بخش تاریخی به عنوان تکیه گاه هویتی شهری تبدیل می گردد. که بستر مناسبی جهت گفتگوی گذشته و آینده تبدیل می گردد.4) تقویت استخوان بندی کهن مجموعه و فضاهای عمومی آن در ارتباط با کل شهر 5) تأکید بر ارزش تاریخی و ارزش زیباشناختی بافت به هنگام احیاء: به مقصود حفظ بافت تاریخی و بهبود محیط شهری می باشد برای ارتقاء کیفیت و هویت شهر می باشد.6) ارتقاء احساس مسئولیت نسبت به مجموعه در میان مردم شهری7) باززنده سازی در جهت ساماندهی درک ساکنین شهر از بافت. و نتیجه این که با مطالعه می توان پی برد که با مرور زمان به دلیل تمرکز کانون زندگی و سازندگی در بافت جدید باعث می گردد گرد فراموشی بر بافت قدیمی ایجاد شده اما باززنده سازی آن باعث دادن هویت به شهر می گردد و علاوه بر بهره گیری ساکنین باعث پتانسیل جذب سیاح وتوریست را از سراسر کشور فراهم آورده و این خود باعث رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی شهر سهم بسزایی دارد. در این بین وجود عناصر ارزشمند تاریخی-فرهنگی واجد هویت، وجود خاطره تاریخی-مذهبی و عملکرد هویت و یادمانی ابنیه و فضاهای موجود در این بخش از منطقه تاریخی و نیز وجود ستون فقرات و مرکزیت تاریخی و همچنین ارزشهای عملکردی بافت به عنوان مرکز مذهبی، فرهنگی-توریستی(گردشگری) شهر به علت وجود بازار و راسته های تجاری موجود در بافت می تواند به عنوان نقاط قوتی دراحیاء و           باززنده سازی این بخش از بافت تاریخی لحاظ می گردد. و در نهایت ارتقاء کمی و کیفی حیات مدنی با باززنده سازی باعث نهادینه ساختن میراث فرهنگی بافت قدیمی به عنوان میراث همگانی و تبدیل آن به میراث فرهنگی می گردد.که­همان­بازگشتی به خویش برای حرکت به سوی آینده می باشد.که این امرامکان پذیر نیست مگر با مشارکت شهروندان در امور شهر و امور مربوط به خود. (یزدانی، ،1386،ص52 )                 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1) آیا عناصر بافت قدیمی می تواند تأثیر مؤثری در جذب گدشگر و سرمایه گردشگری موثر باشد ؟

2) تا چه اندازه شناخت کافی از ظرفیتهای توریستی و معرفی و تبلیغات کارا از بافت قدیمی شهر سمنان در جهت توسعه گردشگری این شهر تأثیر موثری دارد ؟

3) آیا سرمایه گذاری کافی در زمینه توسعه گردشگری (بافت قدیمی شهر سمنان ) شده می باشد ؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4) آیا شهر سمنان دارای تاسیسات زیر بنایی مناسب جهت جذب گردشگری را دارد؟

5) آیا تبلیغات و اطلاع رسانی لازم از طریق چاپ بروشور و ایجاد پایگاه اینترنتی در زمینه گردشگری بافت قدیمی شهر سمنان انجام شده می باشد ؟

6)  آیا مرکزی برای معرفی فرهنگ بومی بافت قدیمی شهر سمنان هست ؟

7)آیا اقداماتی در جهت تقویت بخش خصوصی و ارائه تسهیلات ویژه به آنان برای سرمایه گذاری در                     زیر ساخت های گردشگری انجام شده می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه