سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تطبیقی به کارگیری الگوی دو عاملی هرزبرگ در ارزیابی مقایسه­ای انگیزش کارگران موقت ایران و سوئد

قسمتی از متن پایان نامه :

تئوری X و تئوری Y[1](نظریه دوجنبه ای بشر)

این نظریه که توسط داگلاس مک گریگور ارائه شده، مبتنی بر فرضیاتی درمورد رفتار بشر می باشد. مک گریگور در کتاب جنبه های انسانی مؤسسه به گونه مشخص به فرضیات نظری مدیران که رفتار آنها را تعیین می­کند، تصریح کرده می باشد. پس از نظاره رفتار مدیران و کارکنان داگلاس مک گریگور، دو دیدگاه متمایز از بشر ارائه کرده، یکی را که در اصل منفی می باشد نظریه X و دیگری را که در اصل مثبت می باشد، نظریه Y می­نامد. او پس از نظاره رفتار مدیران با کارکنان، به این نتیجه رسیدکه دیدگاه مدیران درمورد ماهیت بشر بر یک دسته از مفروضات خاص بوده و آنان میل دارند که رفتارشان نسبت به زیردستان طبق این مفروضات باشد.( رابینز، 1385، 330)

     X وY جدول شماره 2-1: مفروضات تئوری

سید جوادین و امیرکبیری (1380) فهرست مفروضات تئوریX و تئوریY  درمورد طبیعت بشر را  به تبیین زیر اظهار می­کنند:

 

 

 

 

2-3-1-4 تئوری نیاز مک کله لند[2]

مک کله لند با شناساندن سه گونه از نیازهای اساسی انگیزاننده به درک ما از انگیزش کمک کرده استک این نیاز­ها شامل:

1- نیاز به وابستگی و یا برقراری ارتباط:

وقتی فرد دارای چنین نیازی باشد، روابط اجتماعی بر انجام وظایف مقدم می­گردد.

2- نیاز به کسب قدرت:

فردی که انگیزه اعمال قدرت دارد، کوشش می­کند در جهت مشخصی بر دیگران اثر بگذارد. از نظر مک کله لند این قدرت در دو جهت اعمال می­گردد­ یکی در جهت منفی به معنای تسلط یافتن بر دیگران به شیوه استبدادی و دیگری در جهت مثبت، یعنی هدایت کردن رفتار دیگران با تشویق و ترغیب.

3- نیاز به کامیابی یا موفقیت:

این نیاز به معنای تمایل به برتری طلبی یا توفیق در موقعیتهایی که در آنها رقابت هست می­باشد. ویژگی افرادی که نیاز به کسب موفقیت دارند، عبارتند از:

– برای حل معضلات علاقمند به قبول مسئولیت هستند.

– کوشش دارند که هدفهای میان مدت (سخت اما شدنی) برای  خودشان تعیین کنند و ریسک دستیابی به هدفهای مزبور را بپذیرند.

– برای دریافت بازخورد درمورد اینکه کارشان را چگونه انجام داده اند اهمیت زیادی قائل
هستند.(سید جوادین و امیرکبیری،1380، 190- 189)

[1]– Theory X and theory Y.

[2]– Mc clalland’s Achievement Motivation

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اساسی این پژوهش را می توان در چارچوب یک هدف اصلی و سپس تجزیه آن به اهداف فرعی به تبیین زیر تبیین نمود:

1-4-1 هدف اصلی :

مطالعه تطبیقی به کارگیری الگوی دو عاملی هرزبرگ در ارزیابی انگیزش کارگران موقت .

1-4-2 اهداف فرعی:

1- شناسایی عوامل موثر در انگیزش کارگران موقت و دسته بندی دو عاملی آنها برمبنای نظریه هرزبرگ.

2- ارزیابی نتایج به کارگیری الگوی دو عاملی هرزبرگ در سنجش انگیزش کارگران موقت در ایران (شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل).

3- مقایسه نتایج بدست آمده در به کارگیری الگوی هرزبرگ در ایران با مطالعه انجام شده در سوئد.

کاربران مستقیم این پژوهش عبارتند از:

1- سیاست­گذاران شامل متولیان اداره منابع شهرستان کاشان، خوشه صنعتی فرش در شهرستان کاشان و آران و بیدگل.

2- کارفرمایان و مدیران عالیه واحدهای تولید در شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل در راستای اولویت دادن به عوامل مهم انگیزشی و بنابر آن اجرای طرحهای انگیزش مناسب.

به علاوه کاربران غیرمستقیم از نتایج این پژوهش عبارت انداز:

1- موسسات پژوهشی، پژوهشگران و دانشجویان رشته مدیریت در تبیین سوابق پژوهش یا انجام تحقیقات مشابه.

2- موسسات آموزشی در راستای مقاصد آموزشی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تطبیقی به کارگیری الگوی دو عاملی هرزبرگ در ارزیابی مقایسه­ای انگیزش کارگران موقت ایران و سوئد  با فرمت ورد