متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش

قسمتی از متن پایان نامه :

سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی مجموعه ای از هنجارهای موجود در سیستم های اجتماعی می باشد که سبب ارتقای سطح همکاری و پایین آمدن سطح هزینه تبادلات و ارتباطات بین اعضای آن جامعه می گردد(اعتصامی و فاضلی کبریا، 1388).

1-8-4) توانمندسازی

ایجاد قدرت تطابق با شرایط محیط اطراف از طریق چهار عامل اصلی یعنی ایجاد مهارت کاری بالا، ایجاد الگوهای موفق شغلی، حمایتهای احساسی مثبت و ترغیب افراد(عباسزادگان، 1385).

اختصار

مبحث مربوط به بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی و همچنین ارتباط ای که این دو عامل با یکدیگر دارند را می توان از مسائل مهم سازمانها در عصر حاضر دانست. سازمان آموزش و پرورش نیز به عنوان یکی از سازمان های مهم در زمینه خدمت رسانی عمومی جامعه به نظر می رسد در ارائه بهتر و متناسب تر خدمات خود نیازمند در نظر داشتن این عوامل در بین پرسنل خود می باشد. بر این اساس در پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم پرداخته شده می باشد. در این فصل به تبیین اظهار مسئله، اهمیت و ضرورت پژوهش،  اهداف،  فرضیه ها،  قلمرو پژوهش، تعریف واژه های کلیدی و کاربرد نتایج پژوهش  تصریح شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالب مطرح شده در این فصل ضمن نشان دادن کلیات پژوهش، مسیر و جهت کلی پژوهش حاضر را مشخص ساخته می باشد که در فصول بعدی با در نظر داشتن مطالب مطرح شده در این فصل، هدف پژوهش دنبال می گردد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

همانطور که در اظهار مساله تبیین داده گردید هدف کلی پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم می باشد و اهداف پژوهش حاضر بر این اساس تدوین شدند. بطور کلی پژوهش حاضر متناظر با فرضیه ها دارای یک هدف اصلی و سه هدف فرعی می باشد که عبارتند از:

  • تعیین ارتباط بین بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم
  • تعیین ارتباط بین بهسازی نیروی انسانی و عنصری ساختاری سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم
  • تعیین ارتباط بین بهسازی نیروی انسانی و عنصری ارتباط ای سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم
  • تعیین ارتباط بین بهسازی نیروی انسانی و عنصر شناختی سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش  با فرمت ورد