سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تطبیقی به کارگیری الگوی دو عاملی هرزبرگ در ارزیابی مقایسه­ای انگیزش کارگران موقت ایران و سوئد

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل برانگیزاننده:

انگیزاننده­ها موجب تشویق فرد به انجام کاری می­شوند. در حالیکه انگیزش، واکنش فرد در برابر خواستهای اوست انگیزاننده­ها، پاداشها یا به گونه کلی محرکهایی هستند که برای ارضاء این نیازها کشش را به وجود می­آورند. همچنین انگیزاننده­ها بر روی رفتار فرد تأثیر می­گذارند. بود یا نبود این عامل می باشد که در رفتار فرد تفاوت پدید می­آورد. آن چیز که بایستی مدیر انجام دهد، بهره گیری از آن انگیزاننده­هایی می باشد که موجب گردد، افراد در محل کار به نحو موثری فعالیت داشته باشند.(سید جوادین و امیرکبیری، 1380، 178).

ترنسل میشل[1] در الگوی عملکرد شغلی انگیزش، اظهار می­کند که داده های فردی و بافت شغلی دو عامل مهمی هستند که بر انگیزه، اثر می­گذارند.

داده­های فردی شامل: توانایی کارکنان، دانش شغلی(مهارت)، امیال، خصوصیات، احساسات، خلق و خو، باورها و ارزشهایی می باشد که کارکنان با خود به محیط کار می­آورند.

بافت شغلی شامل: محیط فیزیکی، فعالیتهایی که فرد انجام می­دهد، توجه سازمان نسبت به سیستم شناخت و پاداش، حمایتهای نظارتی در حد لزوم، مربی­گری و فرهنگ سازمانی  و هنجارهای اجتماعی می باشد.

و این دو دسته عوامل نه تنها بر روی فرآیندهای انگیزشی تأثیر بسزایی دارند، بلکه بر روی یکدیگر هم اثر گذارند.(رابرت کریتنرو آنجلو کینیکی، 1389، 206)

 

2-2-2 انگیزش در مکاتب مختلف مدیریت:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در مکاتب مختلف، انگیزش در سه مدل مطرح گردیده که به مختصری در خصوص هر مورد می­پردازیم:

* مدل سنتی[2]                   * مدل روابط انسانی[3]                      * مدل منابع انسانی[4]

[1]-Terence Mitchell

[2] -Traditional Model.

[3] -Human Relations Model.

[4] -Human resources Model.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اساسی این پژوهش را می توان در چارچوب یک هدف اصلی و سپس تجزیه آن به اهداف فرعی به تبیین زیر تبیین نمود:

1-4-1 هدف اصلی :

مطالعه تطبیقی به کارگیری الگوی دو عاملی هرزبرگ در ارزیابی انگیزش کارگران موقت .

1-4-2 اهداف فرعی:

1- شناسایی عوامل موثر در انگیزش کارگران موقت و دسته بندی دو عاملی آنها برمبنای نظریه هرزبرگ.

2- ارزیابی نتایج به کارگیری الگوی دو عاملی هرزبرگ در سنجش انگیزش کارگران موقت در ایران (شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل).

3- مقایسه نتایج بدست آمده در به کارگیری الگوی هرزبرگ در ایران با مطالعه انجام شده در سوئد.

کاربران مستقیم این پژوهش عبارتند از:

1- سیاست­گذاران شامل متولیان اداره منابع شهرستان کاشان، خوشه صنعتی فرش در شهرستان کاشان و آران و بیدگل.

2- کارفرمایان و مدیران عالیه واحدهای تولید در شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل در راستای اولویت دادن به عوامل مهم انگیزشی و بنابر آن اجرای طرحهای انگیزش مناسب.

به علاوه کاربران غیرمستقیم از نتایج این پژوهش عبارت انداز:

1- موسسات پژوهشی، پژوهشگران و دانشجویان رشته مدیریت در تبیین سوابق پژوهش یا انجام تحقیقات مشابه.

2- موسسات آموزشی در راستای مقاصد آموزشی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تطبیقی به کارگیری الگوی دو عاملی هرزبرگ در ارزیابی مقایسه­ای انگیزش کارگران موقت ایران و سوئد  با فرمت ورد