سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 تطبیقی به کارگیری الگوی دو عاملی هرزبرگ در ارزیابی مقایسه­ای انگیزش کارگران موقت ایران و سوئد

قسمتی از متن پایان نامه :

2 روش های گردآوری داده ها:

در این پژوهش بر حسب مورد، جهت گردآوری داده ها از روش های زیر بهره گیری شده می باشد:

1- مطالعه کتابخانه ای: که به معنی مطالعه پایان نامه ها، کتب، نشریات و مقالات مرتبط با مبانی نظری و سوابق پژوهش می باشد، جهت گردآوری پیشینه یا سوابق پژوهش و در نهایت تدوین چهارچوب نظری پژوهش، مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد.

2- کاوش اینترنتی: که از این روش در تکمیل ادبیات پژوهش، خصوصاً تحقیقات مشابه یا مرتبط خارجی بهره گیری شده می باشد.

3- پرسشنامه: ابزار اصلی در مطالعه میدانی، جهت ارزیابی درجه تأثیر یا اهمیت هر یک از عوامل انگیزشی، مبتنی بر الگوی دو عاملی هرزبرگ به برانگیختن نیروهای موقت کار در قلمرو پژوهش بهره گیری شده می باشد.

4- مصاحبه تخصصی: از این روش جهت آگاهی از توزیع پراکندگی جامعه آماری و چهارچوب های مربوط به قرارداد موقت کار با مسئولین و دست اندرکاران بخش اشتغال در اداره کار سازمان تأمین اجتماعی کاشان بهره گیری شده می باشد.

3-3 ابزار پژوهش و موارد کاربرد آن:

در این پژوهش، جهت پیمایش یا گردآوری داده ها و بر حسب مورد و به اقتضای روش های گردآوری داده ها از ابزارهای زیر بهره گیری شده می باشد:

1- فیش: که از آن، جهت ارجاع، اختصار برداری و ثبت مستندات مربوط به مبانی نظری و پیشینه پژوهش مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد.

2- فرم پرسشنامه کتبی: این فرم مبتنی بر پژوهش مورد مقایسه انجام شده در سوئد مشتمل بر سه بخش شامل موارد زیر می­باشد:

الف)مقدمه: هدف از آن تکریم و ترغیب پاسخ دهنده به همکاری می باشد و در آن طی جملات کوتاهی در حد یک پاراگراف، به فرد اطمینان داده شده که اظهار نظر وی محرمانه باقی مانده و از آن صرفاً در کار علمی بهره گیری خواهد گردید.

ب)سوالات دموگرافیک: این سوالات بیانگر ویژگی های شخصیتی پاسخ دهندگان می باشد که می­تواند بر نوع اظهارنظر آنها در ارتباط با سوالات اصلی تحقیقی موثر باشد. در این بخش، سوالاتی در ارتباط با سن،جنسیت، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات و سابقه خدمت به عنوان اصلی ترین متغیرهایی که بر اظهار نظر افراد در ارتباط با درجه اهمیت یا تأثیر عوامل انگیزشی موثر می باشد، آورده شده می باشد.

ج) سوالات اصلی پژوهش: بر پایه تجزیه عوامل انگیزشی بهداشتی مدل هرزبرگ به معیارهای جزئی و به مقصود ارزیابی درجه اهمیت هر یک از این عوامل در برانگیخته شدن کارکنان از دیدگاه خودشان بهره گیری شده می باشد. به جهت امکان انجام تحلیل های پارامتریک در زمینه­هایی، نظیر تلفیق جبری نتایج اظهارنظر افراد، سوالات اصلی پژوهش در یک طیف گزینه ای کمی با مقیاس 1تا 7 اظهار شده اند. در این طیف به پاسخ دهنده آگاهی داده شده می باشد؛ درجه تأثیر یا اهمیت هر یک از عوامل را بر اساس یکی از گزینه های کمی 1 تا 7 که در آن یک کمترین درجه تأثیر یا اهمیت و 7 بیشترین درجه تأثیر یا اهمیت می باشد، انتخاب نماید.

3- چک لیست مصاحبه: عبارت می باشد فرم یا فرمتی که در آن محورهای کلیدی یا سوالات اساسی جهت پرسش در مصاحبه تخصصی و ثبت اظهارات مصاحبه شونده، مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اساسی این پژوهش را می توان در چارچوب یک هدف اصلی و سپس تجزیه آن به اهداف فرعی به تبیین زیر تبیین نمود:

1-4-1 هدف اصلی :

مطالعه تطبیقی به کارگیری الگوی دو عاملی هرزبرگ در ارزیابی انگیزش کارگران موقت .

1-4-2 اهداف فرعی:

1- شناسایی عوامل موثر در انگیزش کارگران موقت و دسته بندی دو عاملی آنها برمبنای نظریه هرزبرگ.

2- ارزیابی نتایج به کارگیری الگوی دو عاملی هرزبرگ در سنجش انگیزش کارگران موقت در ایران (شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل).

3- مقایسه نتایج بدست آمده در به کارگیری الگوی هرزبرگ در ایران با مطالعه انجام شده در سوئد.

کاربران مستقیم این پژوهش عبارتند از:

1- سیاست­گذاران شامل متولیان اداره منابع شهرستان کاشان، خوشه صنعتی فرش در شهرستان کاشان و آران و بیدگل.

2- کارفرمایان و مدیران عالیه واحدهای تولید در شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل در راستای اولویت دادن به عوامل مهم انگیزشی و بنابر آن اجرای طرحهای انگیزش مناسب.

به علاوه کاربران غیرمستقیم از نتایج این پژوهش عبارت انداز:

1- موسسات پژوهشی، پژوهشگران و دانشجویان رشته مدیریت در تبیین سوابق پژوهش یا انجام تحقیقات مشابه.

2- موسسات آموزشی در راستای مقاصد آموزشی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تطبیقی به کارگیری الگوی دو عاملی هرزبرگ در ارزیابی مقایسه­ای انگیزش کارگران موقت ایران و سوئد  با فرمت ورد