متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش

قسمتی از متن پایان نامه :

اصول توانمندسازی کارکنان

کارشناسان علم مدیریت 12 اصل مهم را برای توانمندسازی کارکنان ارائه کرده‌اند که به تبیین ذیل می‌باشد:

 1. برای اجرای توانمندسازی یک فرمول یا دستورالعمل استاندارد وجود ندارد و در هر شرایطی ویژگی خاص خود را دارد.
 2. توانمندسازی در خدمت یک هدف می باشد و وسیله‌ای می باشد برای رسیدن به آن نه یک هدف. به کارکنان کمک می کند در خدمت سازمان و خودشان بوده و کارها را به گونه مرتب و مطلوب انجام دهند.
 3. توانمندسازی بایستی مدیریت گردد.
 4. توانمندسازی وقتی خوب اقدام می کند که مبتنی بر ارزشها باشد و مدیران مقبول کارکنان باشد.
 5. اعتماد و تعهد و نکته کلیدی می‌باشد. با ایجاد اعتماد در میان کارکنان نسبت به مدیریت می‌توان مشارکت آنها را در امور بیشتر کرده و وفاداری و تلاشهای آنها را مضاعف نمود.
 6. مدیران بایستی همانند کارکنان توانمند باشند.
 7. با تعریف مرزهای کاری بایستی بتوان حدود اختیارات آنها را روشنتر نمود.
 8. ارتباطات و اطلاعات ریشه توانمندسازی و شریانهای حیاتی یک سازمان هستند.
 9. آموزشها برای توانمندسازی چیزی بیش از اقدامات اصلاحی می باشد. درواقع کارکنان را برای ارتقای سطح عملکرد آنها آماده می کند.
 10. مربیگری بیش از کنترل و نظارت می باشد. بویژه در هنگام مشارکت کارکنان و اقدام به رشد آنها.
 11. قدردانی از افراد برای موفقیتهای آتی آنها لازم می باشد.
 12. توانمندسازی فرآیندی دشوار و مستلزم صرف وقت و هزینه می باشد. زیرا که بسادگی نمی‌توان باورها، خط مشی‌ها، روشهای کاری که کارکنان به آن عادت نموده‌اند، ساختارها و رفتارها را عوض کرد(آقایار، 1385).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

همانطور که در اظهار مساله تبیین داده گردید هدف کلی پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم می باشد و اهداف پژوهش حاضر بر این اساس تدوین شدند. بطور کلی پژوهش حاضر متناظر با فرضیه ها دارای یک هدف اصلی و سه هدف فرعی می باشد که عبارتند از:

 • تعیین ارتباط بین بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم
 • تعیین ارتباط بین بهسازی نیروی انسانی و عنصری ساختاری سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم
 • تعیین ارتباط بین بهسازی نیروی انسانی و عنصری ارتباط ای سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • تعیین ارتباط بین بهسازی نیروی انسانی و عنصر شناختی سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش  با فرمت ورد