سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تطبیقی به کارگیری الگوی دو عاملی هرزبرگ در ارزیابی مقایسه­ای انگیزش کارگران موقت ایران و سوئد

قسمتی از متن پایان نامه :

3 نظریه تعیین هدف ادوین لاک

در اواخر دهه 1960 ادوین لاک[1] پیشنهاد نمود که فعالیت­ها، بایستی در جهت تأمین هدف خاصی باشند و این مسئله می­تواند یکی از محرکهای اصلی کار باشد. در مجموع می­توان گفت که هدفهای خاص، موجب افزایش عملکرد می­شوند و اگر تأمین هدف مشکل باشد، کسی که آن را بپذیرد، عملکرد بهتری داشته و سرانجام بازخورد نتیجه کار، موجب عملکردی عالی تر خواهد گردید.

اگر عواملی زیرا توانایی و قبول تأمین هدف، ثابت نگه داشته شوند، در آن صورت می­توان گفت که هر چه قدر اهداف مشکل­تر باشند، عملکردها در سطحی عالی تر خواهند بود. این موضوع هم امری منطقی می باشد که هر چه قدر، هدفها ساده تر باشند با احتمال بیشتری پذیرفته می­شوند. اما اگر یکی از کارکنان، کار سخت و مشکلی را پذیرفت، تقریباً آن چیز که از دستش بر می­آید، انجام می­دهد تا به هدف مزبور برسد.

البته بایستی به این نکته توجه داشت که، اگر هدفهای تعیین شده سخت و مشکل باشند، افراد دیرتر آنها را خواهند پذیرفت. اما اگر افراد در فرایند تعیین هدف مشارکت داده شوند، حتی اگر آن هدفها سخت و مشکل هم باشند- در مقایسه با هدفهای سخت و مشکلی که به وسیله رئیس
تعیین می­گردد- بهتر از سوی آنها پذیرفته خواهند گردید.(رابیز، 1385، 346-345)

مطالعه های گسترده ای در مورد هدف­گزاری، در چند دهه گذشته صورت گرفته و طی آن 5 بینش کاربردی به تبیین زیر در اختیار مدیران قرار گرفته می باشد:

1- اهداف دشوار، سطح عملکرد بالاتری را در پی خواهد داشت.

2- اهداف دشوار برای کارهای ساده در مقایسه با کارها و وظایف پیچیده، سطح عملکرد بالاتری را به ارمغان می­آورد.

3- بازخورد، سبب افزایش تأثیر اهداف ویژه و دشوار می­گردد.

4- اهداف مشارکتی، اهداف اختصاصی و اهداف خود تنظیم، دارای اثر برابر هستند.

5- تعهد نسبت به هدف و پاداشهای نقدی بر نتایج هدف­گزاری تأثیر می­گذارد.

[1]– Edvin Locke

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اساسی این پژوهش را می توان در چارچوب یک هدف اصلی و سپس تجزیه آن به اهداف فرعی به تبیین زیر تبیین نمود:

1-4-1 هدف اصلی :

مطالعه تطبیقی به کارگیری الگوی دو عاملی هرزبرگ در ارزیابی انگیزش کارگران موقت .

1-4-2 اهداف فرعی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- شناسایی عوامل موثر در انگیزش کارگران موقت و دسته بندی دو عاملی آنها برمبنای نظریه هرزبرگ.

2- ارزیابی نتایج به کارگیری الگوی دو عاملی هرزبرگ در سنجش انگیزش کارگران موقت در ایران (شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل).

3- مقایسه نتایج بدست آمده در به کارگیری الگوی هرزبرگ در ایران با مطالعه انجام شده در سوئد.

کاربران مستقیم این پژوهش عبارتند از:

1- سیاست­گذاران شامل متولیان اداره منابع شهرستان کاشان، خوشه صنعتی فرش در شهرستان کاشان و آران و بیدگل.

2- کارفرمایان و مدیران عالیه واحدهای تولید در شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل در راستای اولویت دادن به عوامل مهم انگیزشی و بنابر آن اجرای طرحهای انگیزش مناسب.

به علاوه کاربران غیرمستقیم از نتایج این پژوهش عبارت انداز:

1- موسسات پژوهشی، پژوهشگران و دانشجویان رشته مدیریت در تبیین سوابق پژوهش یا انجام تحقیقات مشابه.

2- موسسات آموزشی در راستای مقاصد آموزشی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تطبیقی به کارگیری الگوی دو عاملی هرزبرگ در ارزیابی مقایسه­ای انگیزش کارگران موقت ایران و سوئد  با فرمت ورد