متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف پژوهش:

همانطور که در اظهار مساله تبیین داده گردید هدف کلی پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم می باشد و اهداف پژوهش حاضر بر این اساس تدوین شدند. بطور کلی پژوهش حاضر متناظر با فرضیه ها دارای یک هدف اصلی و سه هدف فرعی می باشد که عبارتند از:

 • تعیین ارتباط بین بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم
 • تعیین ارتباط بین بهسازی نیروی انسانی و عنصری ساختاری سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم
 • تعیین ارتباط بین بهسازی نیروی انسانی و عنصری ارتباط ای سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم
 • تعیین ارتباط بین بهسازی نیروی انسانی و عنصر شناختی سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم

1-5) فرضیه های پژوهش

در پژوهش حاضر با در نظر داشتن اظهار مساله مطرح شده و تقسیم بندی سرمایه اجتماعی به سه عنصر ساختاری، ارتباط ای و شناختی یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی به صورت زیر اظهار می گردد.

 • فرضیه اصلی: بین بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم ارتباط مثبت هست.
 • فرضیه فرعی اول: بین بهسازی نیروی انسانی و عنصری ساختاری سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم ارتباط مثبت هست.
 • فرضیه فرعی دوم: بین بهسازی نیروی انسانی و عنصری ارتباط ای سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم ارتباط مثبت هست.
 • فرضیه فرعی سوم: بین بهسازی نیروی انسانی و عنصر شناختی سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم ارتباط مثبت هست.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

همانطور که در اظهار مساله تبیین داده گردید هدف کلی پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم می باشد و اهداف پژوهش حاضر بر این اساس تدوین شدند. بطور کلی پژوهش حاضر متناظر با فرضیه ها دارای یک هدف اصلی و سه هدف فرعی می باشد که عبارتند از:

 • تعیین ارتباط بین بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • تعیین ارتباط بین بهسازی نیروی انسانی و عنصری ساختاری سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم
 • تعیین ارتباط بین بهسازی نیروی انسانی و عنصری ارتباط ای سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم
 • تعیین ارتباط بین بهسازی نیروی انسانی و عنصر شناختی سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش  با فرمت ورد