متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش

قسمتی از متن پایان نامه :

) ویژگیهای یک آموزش اثر بخش

از نظر اسلومن آموزش اثربخش دارای ویژگیهای زیر می باشد:

 • دارای بهترین عناصر آموزشی باشد.
 • به آموزش دهنده یک چارچوب منظم و سازمان یافته‌ای برای کار ارائه کند.
 • مطمئن شویم که یک حلقه اثر بخش ارزشیابی هست.
 • بر اهمیت نتایج قابل اندازه‌گیری تاکید کند، حتی اگر امکان سنجش این نتایج وجود نداشته باشد.
 • نیاز به یک فعالیت درونی آموزش در سازمان، بایستی پیوند محکمی با اهداف سازمانی داشته باشد و آموزش در قالب سازمان فعالیت نماید.
 • متخصصین خود آموزش بایستی تأثیر شناسایی نیازهای آموزشی را بر عهده داشته باشد و متناسب با آنها برنامه‌ریزی گردد.
 • بدلیل تفاوت سازمانها حتی سطوح مختلف سازمانها از لحاظ دقت و ریز‌بینی بایستی نگرشهای متفاوت در آموزش مورد توجه قرار گیرد(اسلومن، 1382).

وایلز موارد زیر را برای آموزش اثربخش مهم می داند:

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • ارتباط مشخص میان فعالیتهای اموزش حرفه‌ای و نیازهای توسعه‌ای بلند مدت
 • کمک به تقویت توانایی‌های سازمان
 • سهم عمده در مشخص کردن مهارتهای آتی مورد نیاز و چگونگی پژوهش آنها
 • اجرای برنامه های مستمر در زمینه ارتقای مداوم مهارتهای کارکنان(وایلز، 1384).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

همانطور که در اظهار مساله تبیین داده گردید هدف کلی پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم می باشد و اهداف پژوهش حاضر بر این اساس تدوین شدند. بطور کلی پژوهش حاضر متناظر با فرضیه ها دارای یک هدف اصلی و سه هدف فرعی می باشد که عبارتند از:

 • تعیین ارتباط بین بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم
 • تعیین ارتباط بین بهسازی نیروی انسانی و عنصری ساختاری سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم
 • تعیین ارتباط بین بهسازی نیروی انسانی و عنصری ارتباط ای سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم
 • تعیین ارتباط بین بهسازی نیروی انسانی و عنصر شناختی سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش  با فرمت ورد